Corona: informatie voor ondernemers: update 16-11-2021

Update 16 november 2021

Het Rijk komt met uitbreiding steun nu nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk zijn

Het aantal besmettingen is de afgelopen maand weer sterk gestegen. Dit geldt ook voor het aantal COVID 19 patiënten dat is opgenomen in de ziekenhuizen. Om de belasting van de mensen die in de zorg werken terug te dringen heeft het Rijk nieuwe corona maatregelen getroffen. Er komt financiële steun voor bedrijven die hierdoor worden geraakt. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. 

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor de culturele sector

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet geld beschikbaar ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen voor de periode 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

De meest actuele informatie over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden vinden op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

 

Update 9 september 2021

Rijk stopt 1 oktober 2021 met Corona steun- en herstelpakket

De beperkende Corona maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Om die reden heeft het Kabinet besloten per 1 oktober te stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. In totaal is heeft het Rijk ruim 80 miljard euro aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket in maart 2020. 

Het kabinet beseft, dat de situatie voor sommige groepen de komende tijd nog moeilijk is. De nachthoreca is nog steeds verplicht gesloten. Daarnaast zijn er bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzicht van begin 2020. Daarom blijft in het vierde kwartaal een aantal specifieke ondersteunende regelingen nog van kracht. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.

Hieronder een overzicht van de voornaamste maatregelen.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen. Dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd. 
Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Nachtclubs en disco’s

Het kabinet is bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. 
Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen. 

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

 

Update 8 juli 2021

Resultaat tweede corona-onderzoek bij ondernemers

Hoe ervaren ondernemers de coronacrisis? Hoeveel zorgen maken zij zich? Zo’n 370 ondernemers in de gemeente ’s-Hertogenbosch vulden in april hierover een vragenlijst in. We vergeleken de uitkomsten met de situatie in juli 2020. Ook toen is een meting verricht. Verder vroegen we hoe ondernemers terugkijken op 2020 en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst van hun bedrijf.

 

Overeenkomst landelijk beeld

Het beeld dat uit deze ondernemerspeiling naar voren komt, volgt vrijwel geheel het landelijk beeld. Naar de toekomst toe zijn de voornaamste zorgen van de ondernemers de werving van voldoende personeel, de mentale weerbaarheid van hun medewerkers, het veranderende consumentengedrag  en de afnemende financiële mogelijkheden om te investeren.

Sectoren die met name geraak worden, zijn de horeca, detailhandel non-food, evenementen, cultuur en logies. Ook ZZP-ers en starters worden hard geraakt. Een groot deel van de ondernemers heeft zijn bedrijf overeind kunnen houden door een combinatie van overheidssteun, uitstel van aflossing bij banken, afspraken met verhuurder en leveranciers en het aanspraak van eigen vermogen. Sectoren die het goed doen, zijn de financiële sector, zakelijke dienstverlening, ICT en bouw.

 

Zorgen toekomst

Ondernemers hebben aangegeven vooral zorgen te hebben over dreigend personeelstekort en de mentale weerbaarheid van hun personeel. De zorgen naar de toekomst komen ook voor uit onzekerheden die samenhangen met veranderend gedrag van consumenten, het wegvallen van orders, de beschikbaarheid van financiële middelen en de afnemende bereidheid van banken om krediet te verstrekken.

Ongeveer een derde heeft op dit moment financiële problemen of verwacht deze op korte of iets langer termijn. Eén op de vijf leent op dit moment geld, terwijl vier op de tien hun eigen vermogen aanspreekt. Verder heeft 45% geen financiële problemen, of juist financieel voordeel door de crisis.

 

Regelingen

Wethouder Jan Hoskam: “Het beeld dat naar voren komt, is herkenbaar. En ook de zorgen die ondernemers uitspreken, hebben wij ervaren in de vele gesprekken die we met hen hebben gevoerd. Vooral de kleinere bedrijven die door de coronacrisis worden geraakt, baart mij zorgen. Het is goed dat het Kabinet onlangs heeft besloten om de financiële regelingen nog een aantal te maanden te verlengen. Ook wij zullen blijven wijzen op alle regelingen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken.”

Want naast de landelijke regelingen, ondersteunt de gemeente waar mogelijk. Zoals met het snelloket, meer spreekplekken en -uren voor Eerste Hulp bij Geldzaken, verbreding van de actie ‘bedrijven adviseren horecabedrijven’ naar alle sectoren, verlenging uitstel van belastingbetaling, kwijtschelding van huur en meer ruimte voor terrassen.

Bekijk hier de uitkomsten van het volledige onderzoek.

 

Update 2 juni 2021

Ook in het derde kwartaal steunpakket banen en economie

Een gezonde economie met een normale economische dynamiek, is van groot belang voor de Nederlandse economie. De vooruitzichten na corona zijn positief. Het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Met het oog op de huidige situatie heeft het kabinet op 27 mei besloten het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook heeft het kabinet extra maatregelen getroffen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast.

Het kabinet wil zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de crisis helpen. Er is het een risico om te lang door te gaan met steunmaatregelen, omdat die de normale economische ontwikkeling moeilijker maken. Verder is er veel onzekerheid over de toekomst en zijn sommige bedrijven door hun reserves heen. De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie weer verder open gaat en bedrijven meer omzet kunnen draaien, groeien zij uit de steunpakketten. Zo houdt het kabinet vinger aan de pols en kan inspelen op actuele ontwikkelingen.

Hieronder een overzicht van de voornaamste maatregelen.

TVL en NOW

De TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) kun je  in het derde kwartaal ook aanvragen. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop is de maximale subsidie voor grote bedrijven in het tweede kwartaal  1,2 miljoen euro. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.

Tozo en TONK

Ook de Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) kunnen ondernemers nog  in het derde kwartaal aanvragen. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Verder hebben ondernemer een half jaar langer, tot en met 1 januari 2022, om de Tozo-lening  terug te betalen. Tot die tijd wordt geen rente in rekening gebracht. De looptijd van de lening is van 42 naar 60 maanden aangepast.

Maatregelen om de schuldenlast van bedrijven te verlichten en om hun financiële positie te verbeteren.

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Zo krijgen ondernemers meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan.

Belastingmaatregelen

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en er is vijf jaar de tijd om de lening terug te betalen. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling voor een bedrag van 16 miljard euro. Dit is daarmee een van de belangrijke maatregelen geweest om ondernemers in een lastige tijd te ondersteunen. Veel ondernemers hebben al (een deel) afgelost; in totaal heeft 36 miljard euro aan belastinguitstel opengestaan. Om ongelijkheid tussen ondernemers te voorkomen, is daarom geen sprake van generieke kwijtschelding van nog openstaande belastingschulden.

Het kabinet wil levensvatbare bedrijven voor wie de bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn om door te gaan, toch helpen. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt ondernemers vooral als andere schuldeisers ook coulant zijn. Het kabinet voert hier met andere schuldeisers gesprekken over. Bij versoepelingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opgeven van de voorrangsposities van verschillende schuldeisers.

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Met de uitvoeringsorganisaties zijn afspraken gemaakt over coulante regels voor terugbetalen van teveel ontvangen overheidssteun. Daarbij bieden ze zoveel mogelijk individueel maatwerk.

Time Out Arrangement (TOA)

Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. In aanvulling daarop stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dat TOA-krediet maakt onderdeel uit van een set maatregelen om bedrijven in staat te stellen na de crisis de draad weer op te pakken.

Overige maatregelen

  • Het kabinet heeft uitgebreid gekeken naar aanvullende mogelijkheden voor het groot(winkel)bedrijf. Het kabinet kiest ervoor geen aparte subsidieregeling hiervoor in te voeren. Een nieuwe regeling is complex in de uitvoering en erg ongericht. Om faillissementen van levensvatbare grote bedrijven te voorkomen, blijft maatwerksteun de beste optie.
  • De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits worden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten. Dankzij de gunstige economische vooruitzichten is de regeling niet meer nodig. De verzekeraars zullen ook zonder garantie van de Nederlandse staat, op basis van een gedegen risicoanalyse, dekking blijven bieden
  • Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, zodat de culturele infrastructuur overeind blijft en banen behouden blijven. Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 miljoen euro beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Voor leningen aan opengestelde monumenten is een extra bedrag van 25,75 miljoen euro beschikbaar.
  • De in het eerste en tweede kwartaal geldende steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw zullen met één kwartaal verlengd worden.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

 

Update 22 maart 2021

Uitbreiding coronasteun voor ondernemers
Steeds meer ondernemers zijn door de lange duur van de crisis door hun reserves heen en hebben geld nodig om de vaste lasten te betalen en nieuwe voorraden in te kunnen kopen. Ook dreigt een groep mensen tussen de wal en schip te raken vanwege fors inkomensverlies door de coronamaatregelen. Daarom heeft het kabinet op 12 maart besloten het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit te breiden

Hieronder een overzicht van de voornaamste maatregelen.

Meer Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het subsidiepercentage van de TVL wordt in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open. Voor de verhoging trekt het kabinet 450 miljoen euro uit.

Forse verhoging financiële steun TONK

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK; Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens dat de TONK huishoudens met financiële problemen substantieel kan helpen in het dragen van hun vaste (woon)lasten en zo een stapeling van verdere problemen helpt te voorkomen.

De TONK is aan te vragen bij de gemeente, zie deze link. De TONK kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Overige maatregelen

Het kabinet trekt daarnaast 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Hiermee moeten investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren op peil blijven. De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder veel mkb. Via publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen betrekken bij de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Met het grootwinkelbedrijf is het kabinet in gesprek over de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze gesprekken worden voortgezet.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Hulpmiddelen voor meer overzicht

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: