Corona: informatie voor ondernemers: update 03-11-2020

Update: 3 november 2020

Aanvullingen op derde steunpakket corona.

Het kabinet heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Zo komt er extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. De horeca krijgt een eenmalige subsidie op ingekochte en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De evenementenbranche schiet het kabinet ook te hulp. Deze maatregelen worden hieronder nader toegelicht.

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren. Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden ingekocht die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2.500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is €40 miljoen gereserveerd.

Evenementen

Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. De schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verder vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Verdere maatregelen getroffen door het Kabinet

 • € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
 • Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.
 • Het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen.
 • Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de Kleine Kredieten Corona (KKC) en de Garantie Ondernemersfinanciering Corona (GO-C) worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
 • Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden, en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.

 

Update: 6 oktober 2020

Regionaal ondersteuningsprogramma Future Fit

Het Future Fit programma van OndernemersLift+ helpt ondernemers  in de regio 's-Hertogenbosch om met nieuwe inspiratie in te spelen op de veranderingen in de markt. Veel ondernemers kunnen dit steuntje in de rug nu meer dan ooit gebruiken. Kijk voor meer info op www.ondernemersliftplus.nl/aanmelden-future-fit-programma/

Aanvraagmogelijkheid extra ruimte horeca in de winter 

Nu de herfst is aangebroken denken u en wij na over de winterperiode. We willen, net als in de zomerperiode, extra ruimte bieden aan de horeca. We doen dit in een periode waarin helaas extra maatregelen zijn aangekondigd, waarvan we allemaal hadden gehoopt dat ze niet aangekondigd zouden worden. Andersom is juist ook nu extra ruimte van groot belang voor u én voor de bezoeker / gast. Denk bij het indienen van de plannen niet alleen aan extra mogelijkheid in de openbare ruimte, maar er zijn tal van mogelijkheden in andere ruimten zoals leegstaand vastgoed, buurt- en clubhuizen en sportvoorzieningen.

Zie memo overbruggingsregeling tijdelijke terrassen.

Tot wanneer kunt u uw voorstellen indienen?

U kunt tot 16 oktober plannen indienen. Daarna ontvangt u binnen twee weken onze reactie. Maakt u altijd gebruik van bijgaand formulier, en voeg evt. bijlagen toe waaruit blijkt op welke wijze u invulling geeft aan uw terrasaanvraag. (Sla dit formulier eerst op uw eigen pc op alvorens het in te vullen en stuur het als bijlage bij de e-mail mee). Stuurt u de aanvraag altijd naar horeca@s-hertogenbosch.nl.

Wat is belangrijk bij uw aanvraag

We willen beginnen met een open speelveld. Er zijn horeca-ondernemers die relatief goed hebben kunnen draaien met (veel) extra (terras)ruimte, maar er zijn nog steeds ook veel ondernemers die nog geen ruimte hebben. De beleidsregels die van toepassing zijn op de winterterrassen zijn vandaag door het College van B&W vastgesteld. Leest u deze hier door. Als belangrijke punten gelden:

 • Extra ruimte voor de winterperiode geldt (vooralsnog) van 13 november 2020 tot en met 17 januari 2021
 • In die periode vindt ook De Bossche Winter plaats. Net als bij de zomer, staat De Bossche Winter voor verrassing, kleinschaligheid, samenwerking èn in deze wintermaanden voor verbondenheid en warmte. Als uw concept aansluit bij die waarden dan is dat een pré. Niet voor niets is de slogan van De Bossche Winter: ‘Ruimte voor elkaar’. In deze feestmaanden legt De Bossche Winter een sterke nadruk op retail, omdat dit traditioneel echte ‘shopmaanden’ zijn. Een verbinding tussen horeca en retail – op welke creatieve manier dan ook –  zal dan ook zeker worden toegejuicht.
 • We gaan weer uit van samenwerking! Om de Bossche Waarden te borgen en een bonte overkappingenverzameling te voorkomen, zetten we stevig in op samenwerking en collectiviteiten. Dit betekent dat we geen individuele overkappingen / winterterrassen in de historische binnenstad zullen toestaan. Elders is dat in uitzonderingsgevallen denkbaar (bijvoorbeeld bij solitair gevestigde zaken, goed ontwerp, goed concept, vernieuwend). Collectieve aanvragen dienen ook voorzien te zijn van een collectief terras in termen van materiaal, ontwerp etc.
 • Bedenk dat er ook andere ruimtevragers zijn waaraan openbare ruimte is (of kan worden) vergund, zoals de warenmarkt, standplaatsen, overige (tijdelijke of permanente) vergunningen. En dat de anderhalve meter loopruimte, eenrichtingsverkeer, etc. ook extra ruimte vergen. In principe is op veel locaties hooguit een vergelijkbare ruimte mogelijk als in de periode 1 juni tot 15 oktober is mogelijk gemaakt. Ook is ruimte nodig voor nu nog onbekende initiatieven voor de Bossche Winter.
 • De in de afgelopen periode verkregen posities met extra terrassen of De Bossche Zomer zijn geen verworven recht. We creëren dus een open speelveld, waarbij de ervaring van de zomer is dat juist de verrassing (nieuwe terrassen op nieuwe plekken) goed heeft gewerkt.
 • Aan (collectieve) terrasaanvragen dient minimaal 1 door onze gemeente afgegeven DHW- en/of exploitatievergunning te zijn gekoppeld, en alle ondernemers moeten ondernemers zijn met een vestiging in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • (Collectieve) winterterrassen mogen worden overkapt en aan een of meerdere zijden worden beschut. Indien u kiest voor drie zijden dan is sprake van een binnenruimte waarin op dit moment maximaal 30 personen zijn toegestaan. 
 • Voor terrasverwarming geldt dat alleen elektrische terrasverwarmers zijn toegestaan op extra terrasruimte. Er gelden ook aanvullende voorwaarden op dit punt.
 • Indien gewenst kan extra terrasruimte die tot 15 oktober is toegestaan, blijven staan tot 13 november. Dit om te voorkomen dat een terras voor een korte periode moet worden afgebroken. Dit geldt alleen indien er geen andere ruimteclaims zijn voor de plek. Laat altijd even weten als u daarvan gebruik wilt maken door het sturen van een mail. De gemeente kan toestemming verlenen om dit tijdelijke terras tot uiterlijk 13 november te laten staan maar alleen als dat kan in verband met andere ruimteclaims. Indien u dat wenst dan meldt u dit per email aan horeca@s-hertogenbosch.nl. De gemeente zorgt dan voor een schriftelijke toestemming. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het tijdelijke terras te laten staan. De thans geldende voorwaarden blijven onverminderd van kracht. De gemeente zal daarop toezien. Deze overbruggingsregeling ziet alleen op initiatieven die ook een realistische aanvraag doen voor de winterperiode. N.B. Bekijk hierbij of u de handen ineen kunt slaan met horeca die nog weinig mogelijkheden hebben.
 • Neemt u de beleidsregels mee in het uitwerken van uw plannen. Voor zover niet anders genoemd in dit bericht zullen de u bekende uitgangspunten voor de zomer t.a.v. tijden, geluid etc. zoals die nu bekend zijn blijven gelden. Waarbij geldt dat de Noodverordening en de richtlijnen van het RIVM altijd prevaleren. Net als in vorige periode dient u zelf afstemming te zorgen met de buren.  

Verder belangrijk

 • Vanaf heden kunnen bij de projectorganisatie ook voorstellen worden ingediend voor de Bossche Winter. Voorstellen die verder gaan dan alleen extra ruimte voor een terras moeten worden ingediend via www.debosschewinter.nl. Dit geldt bijvoorbeeld voor aanvragen van horeca gecombineerd met andere functies. Terras- of andere plannen die mogelijk ook van meerwaarde kunnen zijn voor de Bossche Winter, zullen ho(o)g(er) worden gewaardeerd. Doet u uitsluitend een aanvraag voor alleen een (collectief) terras of het ander gebruik van panden ten behoeve van horeca, dan geldt de hierboven beschreven procedure. Weet u niet zeker waar u uw aanvraag het beste naar toe kunt sturen, stuurt u dan een mail naar
  horeca@s-hertogenbosch.nl
 • De looptijd van deze nieuwe Beleidsregels voor de winterperiode is van 13 november 2020 tot en met 17 januari 2021. Dit geldt dus voor extra ruimte voor horeca als voor andere initiatieven in het kader van de Bossche Winter
 • Om toezicht te kunnen houden, te kunnen handhaven en de initiatieven schriftelijk vast te leggen gaan we wederom werken met toestemmingsbrieven. De toestemmingsformulieren zijn aan te merken als gedoogbeslissingen.

 

Update: 1 oktober 2020

Vooraankondiging aanvragen winterterrassen

Beste horecaondernemers,

Ook voor de komende winterperiode (13 november 2020 t/m 17 januari 2021) willen we u de kans bieden om tijdelijk gebruik te kunnen maken van extra terrasruimte.

Wat moet u weten?

 1. Uw (tijdelijk) terras moet voldoen aan de landelijke Coronarichtlijnen en Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Brabant Noord;
 2. Uw (tijdelijk) terras moet voldoen aan de beleidsregels voor de winterperiode (13 november 2020 t/m 17 januari 2021). Naar verwachting worden deze regels 6 oktober vastgesteld door het college.
 3. Tot en met 16 oktober kunt u aanvragen m.b.t. tijdelijk extra terrasruimte indienen; 
 4. Voor de winterperiode is er sprake van een open speelveld. De in de afgelopen zomerperiode verkregen posities met extra terrassen of in het kader van de Bossche Zomer zijn geen verworven recht.
 5. Collectieve terrassen hebben voorrang op individuele aanvragen; we gaan weer uit van samenwerking! Om de Bossche Waarden te borgen en een bonte overkappingenverzameling te voorkomen, zetten we stevig in op samenwerking en collectiviteiten. Dit betekent dat we geen individuele overkappingen / winterterrassen in de historische binnenstad zullen toestaan. Elders is dat in uitzonderingsgevallen denkbaar. Collectieve aanvragen dienen ook voorzien te zijn van een collectieve materiaalgebruik, look & feel in termen van materiaal, ontwerp etc.
 6. Aan (collectieve) terrasaanvragen dient minimaal 1 door onze gemeente afgegeven DHW- en/of exploitatievergunning te zijn gekoppeld en moeten de ondernemers afkomstig zijn uit onze gemeente;
 7. Collectieve terrassen mogen worden overkapt en aan een of meerdere zijden worden beschut. Indien u kiest voor drie zijden dan is sprake van een binnenruimte, waar volgens de huidige coronamaatregelen maximaal 30 personen zijn toegestaan.

Hoe vraagt u een tijdelijk terras aan?

Komende dinsdag worden de beleidsregels naar verwachting gepubliceerd.  Op dat moment kunt u hier een formulier downloaden en invullen.

Overige informatie

Initiatieven in het kader van de Bossche Winter kunnen worden ingediend via  www.debosschewinter.nl.

 

 

Update: 1 juli 2020

Bericht van de gemeente s'-Hertogenbosch: vragenlijst ondernemers over corona

Ondernemers over corona

De afgelopen maanden heeft het coronavirus de wereld in haar greep. Wereldwijd wordt de economie stevig geraakt; ook in ‘s-Hertogenbosch. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De afgelopen maanden is met een groot aantal ondernemers en businessnetwerken telefonisch contact gezocht over de impact van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering. Grote groepen ondernemers merken een grote tot zeer grote omzetdaling. Maar er zijn ook bedrijven, die vanwege de coronamaatregelen juist geconfronteerd worden met een omzetstijging of die pas over enkele maanden negatieve effecten verwachten. Hier willen we graag een beter inzicht in krijgen. Dit is van belang voor de juiste koersbepaling in onze gemeente. Zo kunnen we ook op gemeentelijk niveau een effectieve bijdrage leveren om uit deze crisis te raken.

Vul de vragenlijst in

Door het invullen van de vragenlijst help je ons. De resultaten nemen we bijvoorbeeld mee bij het maken van keuzes.

Het invullen van de vragenlijst kan t/m 10 juli en kost je ongeveer 10 minuten. Het onderzoek is anoniem en we gaan vertrouwelijk om met je antwoorden.

 

Update: 18 juni 2020:

Ondersteuning voor start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om door de corona-crisis te komen.

Ondernemerslift Plus is het ondernemersprogramma van Agrifood Capital, het gemeentelijk samenwerkingsverband van Noordoost Brabant. Heb je een bedrijf dat is gevestigd in Noord-Oost Brabant en dat vóór de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om deze uitdagende tijden goed door te komen? Dan kan het ondersteuningsprogramma ‘fit for future’ van Ondernemerslift Plus je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.ondernemersliftplus.nl/future-fit-programma/ of op www.ondernemersliftplus.nl/support-tijdens-coronacrisis/

 

Update: 12 juni 2020:

Coronamaatregelen binnenstad voor fietsers en leveranciers zonder toegangspas

Fietsen

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het inrichten van onze anderhalve meter samenleving in de binnenstad. 

 • Fietsen mogen allen in de daarvoor bestemde vakken, rekken en stallingen worden geparkeerd. Fietsen die buiten deze voorzieningen voor gevaar zorgen worden verplaatst naar fietsenstalling Wolvenhoek
 • Er mag niet gefietst worden op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00 – 18.00 uur. We vragen fietsers af te stappen.

Samen willen we dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen beleven, proeven en shoppen op anderhalve meter afstand. Daarom moeten we samen zoveel mogelijk ruimte creëren. In dit nieuwsbericht leest u meer en vindt u een aantal downloads die u kunt gebruiken om uw gasten/klanten op de hoogte te brengen van de aanpassingen in de binnenstad.

STS

Sommige gebieden in de binnenstad zijn beperkt bereikbaar voor verkeer door het Selectief Toegangssysteem (STS). Winkels en bedrijven kunnen op aangepaste tijden bevoorraad worden.

Door alle coronamaatregelen zijn we afgelopen periode soepeler omgegaan met het openstellen van het Selectief Toegang Systeem (STS). Inmiddels zien we dat het weer drukker in de binnenstad wordt. We willen ondernemers en winkelend publiek voldoende ruimte geven om veilig te winkelen. Dat vraagt een aantal aanpassingen om het gebied veilig en bereikbaar te houden.
 

Nieuwe openingstijden STS vanaf 5 juni

Zonder toegangspas is de binnenstad vanaf vrijdag 5 juni bereikbaar voor leveranciers tussen 07.00 – 11.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur. Uitgezonderd koopavonden van 21.00 – 22.00 uur. Iedereen die voor 11.00 uur het gesloten gebied is ingereden moet voor 12.00 uur dit gebied weer te verlaten.

Wij vragen u om uw leverancier op de hoogte te stellen van deze aangepaste toegangstijden. Buiten deze tijden kan uw bedrijf niet bevoorraad worden.

Lees meer in bijgaand nieuwsbericht

 

Update: 2 juni 2020:

Bericht van gemeente ’s-Hertogenbosch: wijziging noodpakket voor ondernemers

De tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL-regeling) is maximaal 50.000 euro. De boete bij ontslag is gewijzigd naar een aangepaste boete bij ontslag van meer dan 20 medewerkers. Het noodpakket kun je voor vier maanden ontvangen. Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-Overbruggings Lening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend. Dat bedrag wordt nu aangevuld met 150 miljoen. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven. Sportscholen, sauna's, kantines en casino’s kunnen onder voorbehoud op 1 juli weer open.

Lees hier meer over alle wijzigingen en aanvullingen voor ondernemers

 

Update: 20 mei 2020:

Bericht van gemeente ’s-Hertogenbosch: opstarten is balanceren

We komen nu in een andere fase. Eentje waarin we kunnen zorgen dat onze samenleving weer meer gaat draaien. Het college: “De impact van deze crisis is enorm. De eerste periode stond voor ons in het teken van de acute aanpak. Nu hebben we de ruimte weer meters te maken in de 1,5 meter samenleving. En stappen te zetten in de marathon die we lopen met elkaar. We staan samen aan de lat om er voor te zorgen dat dat onze samenleving weer meer gaat draaien. Op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied.”

Samen zetten we de stappen om weer (op) te starten. Om op een goede en verantwoorde manier uit de intelligente lockdown te komen. En de weg in te slaan naar een (hopelijk tijdelijke) 1,5 meter samenleving. Hierbij is een goed evenwicht tussen gezondheid en het weer opstarten van het maatschappelijk leven en de economie belangrijk. Dan krijgt ook het dagelijkse leven in ’s-Hertogenbosch weer wat ademruimte.

Lees hier het volledige nieuwsbericht:

 

Bericht van de Rijksoverheid: versoepeling coronamaatregelen
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Het Kabinet heeft gisteren besloten per 1 juni opnieuw enkele maatregelen te versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Lees hier het volledige bericht:
 

Update 12 mei 2020:

Bericht van de gemeente 's-Hertogenbosch: Voor Bossche werkgevers en huisvesters van arbeidsmigranten
Recent is in Brabant onder een groep arbeidsmigranten, die in een huis wonen, Covid-19 vastgesteld. Dit bericht stond in de Gelderlander. De gemeente ’s-Hertogenbosch wijst werkgevers en huisvesters erop dat ze een plicht hebben om aan hun medewerkers de RIVM richtlijnen uit te leggen en dat iedereen zich daar aan moet houden. Geef ook duidelijk de regels voor personenvervoer aan. Ook hier geldt de onderlinge afstand van 1,5 meter en afspreken met 3 of meer personen is niet toegestaan.

 

Bericht van de Rijksoverheid: versoepeling coronamaatregelen
Het Kabinet is met een versoepeling van de coronamaatregelen voor de komende maanden gekomen. Contactberoepen als kappers kunnen vanaf maandag 11 mei hun zaak weer openen. Vanaf 1 juni geldt dat voor terrassen.

Bekijk hier het volledige bericht.
 

Update 30 april 2020:

Bericht van de Rijksoverheid: regelingen voor ondernemers verder aangevuld en vereenvoudigd
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft woensdag 28 april besloten de voorwaarden van de financiële ondersteuning voor ondernemers verder aan te vullen én te vereenvoudigen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook heeft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend gemaakt het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Lees hier de meest recente informatie op rijksoverheid

Daar vind je ook nieuws over:
-         Versoepeling van de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
-         Verhoging van het budget van de SEED Capital­regeling
-         Mogelijkheden voor ondernemers met geregistreerde nevenactiviteit om aanspraak te maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
-         Verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Bericht van de BOM: Vanaf 29 april as overbruggingsleningen voor startups
9 april plaatsten we al een bericht op de website dat er overbruggingsleningen voor startups beschikbaar zouden komen. Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet. Dit noemen we het Corona-Overbruggingslening (COL). Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) voeren deze regeling uit op verzoek van het kabinet. Je kunt de aanvraag indienen bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Verder is er door staatssecretaris Vijlbrief een fiscaal pakket gepresenteerd om ondernemers verder te ondersteunen.

Lees hier meer over de regeling.

 

Update: 29 april

Bericht van de gemeente 's-Hertogenbosch: webinar support aan ondernemers
Beste ondernemer in de detailhandel,

Wil jij de band met je klanten versterken, meer aandacht voor je bedrijf en je (online) verkoop stimuleren? En zoek je daarbij praktische tips die je met ieder budget kan toepassen? Volg dan het gratis webinar dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met ons aanbiedt. Het webinar wordt gegeven door Marian van het bedrijf Kooplust, op woensdagavond 6 mei a.s. van 20.00 tot 21.00 uur. 

Dat de coronacrisis een flinke impact op winkels en horeca heeft mag duidelijk zijn. Dus hoe zorg je dat je staande blijft? Hoe zorg je ervoor dat je klanten helpt en omzet binnenhaalt (zelfs als je deuren gesloten zijn)? En hoe zorg je ervoor dat je je klant behoudt, zodat klanten je weer weten te vinden wanneer de coronacrisis voorbij is? In dit webinar geeft Kooplust* volop tips aan retailers die in deze uitdagende periode een inspiratieboost en praktische tips kunnen gebruiken. Ook is er mogelijkheid om specifiek vragen te stellen die voor jouw onderneming leven.

Met dit webinar biedt de gemeente support aan ondernemers om de coronacrisis op een zo positief mogelijke manier te doorstaan en inspiratie om tot nieuwe ideeën voor jouw winkel te komen. In deze masterclass neemt Kooplust het volgende met je door:

 • Hoe je social media inzet om je producten of diensten te verkopen en omzet te genereren.
 • Hoe je de band met je klanten behoudt, nu je onderneming dicht is of minder bezocht wordt.
 • Hoe je ervoor zorgt dat wanneer de crisis voorbij is, klanten als eerste jouw bedrijf weer bezoeken.

Wil je de gratis online masterclass bijwonen? Stuur dan zo snel mogelijk maar in elk geval nog deze week, een mail naar economie-energie@s-hertogenbosch.nlen laat je naam, bedrijfsnaam, locatie (naam winkelgebied), branche en e-mailadres achter. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 100, en vol = vol. Schrijf je dus snel in! Je ontvangt dan op 6 mei een e-mail in je inbox met een link naar de online masterclass. Op het tijdstip van de masterclass klik je vanaf je laptop, computer of telefoon op deze link. Je wordt dan vanzelf naar een website geleid waar je live een presentatie volgt en vragen kan stellen aan Marian. Je volgt de online workshop dus gewoon thuis vanuit je luie stoel.

Het webinar vindt plaats op woensag 6 mei om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Let op! Dit webinar is speciaal gericht op Bossche ondernemers.

*Over Kooplust: Kooplust helpt winkels meer klanten aan te trekken en meer te verkopen aan die klanten. Daarbij richt Marian, de eigenaar, zich vooral op zelfstandige ondernemers met een stenen winkel. “Ik help jou te groeien. In je ondernemersvaardigheden, of in je omzet. Door je super-praktische tips te geven waar je meteen mee aan de slag kan.”

 

Update 22 april 2020:

Bericht van de gemeente 's-Hertogenbosch: ​Platform Brabant voor Mekaar live!
Gemeente ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant hebben de website www.brabantvoormekaar.nl gelanceerd. De site biedt een overzicht van Brabantse initiatieven, die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen èn websites met relevante informatie voor zzp’ers, ondernemers en inwoners. Een bezoekje waard! Heb je zelf een initiatief of informatie te melden? Dan kun je op de website het formulier invullen of een e-mail sturen naar Brabant voor mekaar.

Meer informatie vind je hier in het nieuwsbericht van de gemeente 's-Hertogenbosch of direct op de website van Brabant voor Mekaar.

Update 10 april 2020:

Bericht van de gemeente 's-Hertogenbosch: Deze middag, vrijdag 10 april, gaan we live met de campagne #SamenzijnwijDenBosch
We voelen en zien de impact van de huidige crisis op het bruisende leven in onze stad. Met deze campagne willen we de handen ineenslaan om samen onze getroffen horeca, detailhandel, evenementen-, toeristische en culturele sector te ondersteunen. Want samen staan we ongelooflijk sterk! #samenzijnwijDenBosch

De campagne roept onze inwoners op om alles wat Den Bosch te bieden heeft, samen optimaal te ervaren. Zo veel mogelijk lokaal te bestellen, kopen en te beleven. Nu nog met 'blijf thuis' als belangrijke boodschap, en later binnen de '1,5 meter economie'. De campagne wordt de komende periode op diverse manieren uitgerold via abri’s, banieren, posters en vooral social media. Ook stellen we de komende week een toolkit ter beschikking, zodat je zelf ook de campagne breder kunt communiceren.

De basis van de campagne is de domeinnaam www.samenzijnwijdenbosch.nl. Hier komen alle lopende initiatieven in onze gemeente bij elkaar. De komende weken rollen we de campagne verder uit binnen onze gemeentegrenzen om inwoners te stimuleren lokaal te kopen, te proeven en te beleven.

Zelf kunnen jij en je achterban ook de campagne verder uitdragen. Deel de berichtgeving die we plaatsen in jouw social media. En lever zelf mooie acties, initiatieven, korte vlogs of andere mooie content aan ons aan. Dit kan direct per mail via: marketing@vvvnoordoostbrabant.nl . De campagne ontwikkelt zich continu en beweegt mee met de maatregelen van het Rijk en de gemeente 's-Hertogenbosch. Zodra er meer kan, verandert de insteek van 'blijf thuis', naar de volgende fase van de campagne. Onder de noemer #cultuurstadvanhetzuiden, willen we dan weer meer bezoek op de been gaan brengen.

Doe en deel jij mee? Want #SamenzijnwijDenBosch.

Lees hier het nieuwsbericht van de gemeente 's-Hertogenbosch over de start van deze campagne

 

Update 9 april 2020:

Bericht van de BOM: Vanaf 20 april as overbruggingsleningen voor startups
Het kabinet maakte bekend €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen in Brabant verstrekt gaan worden door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM. Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen.
De komende periode communiceert BOM over de criteria, looptijd en rente van de leningen en de aanvraagprocedure. De verwachting is dat vanaf 20 april as aanvragen van bedrijven mogelijk zijn. Deomvang van de leningen zal variëren tussen €50.000,- en €2 miljoen.

Hier vind je meer informatie over de regeling

 

Bericht van de Rijksoverheid: Meer aanvullende maatregelen
Het kabinet heeft per direct ook op enkele andere punten de steunmaatregelen voor ondernemers uitgebreid:

 • Meer categorieën ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- krijgen. De lijst van SBI-codes die het kabinet hiervoor hanteerd, is aangevuld. Ook uitzendbureaus, kleinere winkeliers in food, verhuurbedrijven, dienstverlening zoals taxi’s en toeleveranciers van culturele evenementen kunnen nu de tegemoetkoming aanvragen;
 • Ondernemers, die via het kabinet een garantie willen voor bankfinanciering, kunnen die nu krijgen tot 80%. Tot nu toe was dat 50%. En ondernemers, die van het Rijk een borgstelling willen, betalen daar vanaf nu niet 3,9% premie voor, maar 2%.

De nieuwe maatregelen van het kabinet vind je hier

 

Update 8 april 2020:

Informatiebericht gemeente 's-Hertogenbosch: Supermarkten mogen op Goede Vrijdag tot 21.00 uur geopend zijn
Op grond van de Winkeltijdenwet moeten winkels op Goede Vrijdag 10 april voor publiek gesloten zijn vanaf 19.00 uur. Vanwege de verwachte drukte voor het Paasweekend en de beperkingen vanwege het verplichte deurbeleid heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit over de winkeltijden genomen. Voor supermarkten is het eenmalig toegestaan om op Goede Vrijdag 10 april 2020 tot uiterlijk 21.00 uur geopend te zijn. Wij vragen u uw openingstijden en de veiligheidsvoorschriften voor klanten duidelijk kenbaar te maken.

Bericht van de BOM: Wil je weten hoe je ervoor staat als onderneming? Doe de Corona Impact Scan (CIS)
De coronacrisis heeft op de korte en/of lange termijn invloed op veel ondernemingen. Start-ups zijn hierbij vooral kwetsbaar. Voor het maken van goede en heldere beslissingen is het van belang om inzicht hebben in hoe je ervoor staat met de onderneming. De Corona Impact Scan (CIS) helpt je om hier inzicht in te krijgen en is door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) ontworpen. Met de tool krijg je inzicht in de burnrate en runway van jouw bedrijf. Je gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Link naar Corona Impact Scan (CIS)

 

Update 6 april 2020:

Bericht van de Rijksoverheid: NOW-loket voor werkgevers is sinds vandaag open bij het UWV
Het NOW-loket voor werkgevers is sinds vandaag open bij het UWV. NOW staat voor: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Het NOW-loket is in een zeer korte doorlooptijd gerealiseerd. Door de grote belangstelling geeft het UWV aan dat zich mogelijk opstart- en uitvoeringsproblemen voordoen. Hiervoor vraagt het UWV om begrip. Het UWV vraagt daarnaast om alleen gebruik te maken van de regeling als de ondernemer daar recht op heeft. Twijfelt u of u recht heeft op de regeling? Online vindt u een checklist en een rekenhulp. Hiermee kunt u uw omzetverlies berekenen.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit bericht en onderstaande informatie?
Dan kunt u het UWV op werkdagen telefonisch bereiken op 088 – 898 20 04.

Klik hier voor meer informatie en de rekentool

 

Update 31 maart 2020:

Bericht van de Rijksoverheid: uitbreiding TOGS-regeling en voorwaarden NOW-regeling zijn bekend

1. Uitbreiding TOGS-regeling bekend (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
In het bericht op 30 maart gaven we aan dat de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) werd uitgebreid voor de non-fooddetailhandel. Zojuist is bekend geworden voor wie de TOGS-regeling geldt.

Zoek hier op of u of uw onderneming voor de TOGS-regeling in aanmerking komt

2. Voorwaarden NOW-regeling bekend gemaakt (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid)
De voorwaarden van deze regeling zijn vandaag door Minister Koolmees bekendgemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april as een aanvraag kunnen indienen. Of het UWV deze datum haalt, hangt af van de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Lees hier meer over de NOW-regeling

Toevoeging gemeente 's-Hertogenbosch
Zodra de aanvraagmogelijkheid bij het UWV online staat, informeren we u weer via onze eigen 'Ondernemen in Den Bosch' website.

 

Update 30 maart 2020:

Bericht van de Rijksoverheid: Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling)
Ook ondernemers in de non-food kunnen vanaf maandag 30 maart jl gebruikmaken van de regeling. Dit gaat bijvoorbeeld om winkeliers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft afgelopen weekend de uitbreiding bekend gemaakt, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Lees hier meer over de regeling

Andere regelingen uit dat noodpakket van de Rijksoverheid ten aanzien van tegemoetkoming van inkomsten en salarissen zijn:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis. Zij kunnen een extra tijdelijke uitbreiding van de BBZ-regeling aanvragen. Het kabinet heeft hiervoor financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden als ze financiële problemen hebben. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moeten Bossche ondernemers een aanvraag doen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie en aanmelden via de gemeente


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervoor ontvangen ze van het UWV een voorschot. Hierdoor kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Lees hier meer over de regeling NOW

Informatie gemeente 's-Hertogenbosch: gemeentelijke regelingen
Ook de gemeente 's-Hertogenbosch heeft enkele maatregelen voor ondernemers getroffen. Zo sturen we bijvoorbeeld tot eind mei geen aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor betalingsregelingen.

Lees hier de meest actuele regelingen

 

Update 27 maart 2020:

Nieuwsbericht gemeente 's-Hertogenbosch: Zelfstandige ondernemers kunnen bijstand aanvragen

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor zelfstandig ondernemers. Ook in onze gemeente. De regering werkt aan een tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, te ondersteunen. Zo kunnen zij hun bedrijf voortzetten.

Regeling 'Tozo'
Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Wethouder Huib van Olden,  werk- en inkomen: ‘Vanaf nu kunnen ondernemers een digitale aanvraag indienen bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ik hoop dat dit nieuws veel ondernemers bereikt. En we met deze regeling hun financiële onrust kunnen verminderen. We denken graag met de ondernemers mee en zijn er voor ze om ze te ondersteunen.’

Lees het hele bericht

 

Bericht gemeente 's-Hertogenbosch: 'Kijk op corona' dagelijks vanaf 19.00 uur op Dtv Den Bosch te zien- vanavond wethouder Jan Hoskam te gast

Dtv Den Bosch en de MediaMannen werken sinds vorige week samen met de gemeente 's-Hertogenbosch. Tot -in ieder geval- begin april maken ze dagelijks samen een informatief programma over de coronacrisis. Diverse onderwerpen komen aan bod met updates vanuit de gemeente. Vanavond, vrijdag 27 maart,  is wethouder Jan Hoskam te gast in het programma. Het programma is aangevuld met reportages en ander nieuws van de afgelopen dag. Theo Verbruggen presenteert alle uitzendingen. De uitzending is online via de website te volgen en via de app van Dtv Den Bosch.

 

Update 26 maart 2020:

Bericht van de Rijksoverheid: nieuwe regels voor verantwoord winkelen

Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Er zijn nieuwe posters ontwikkeld voor winkels en winkelmedewerkers die laten zien hoe er veilig gewinkeld kan worden.
Meer informatie en het protocol vind je hier.

 

Bericht van branche-organisatie InRetail: Tools voor veiligheidsmaatregelen in de detailhandel

Branche-organisatie InRetail roept winkeliers op de veiligheid van werkgevers, werknemers en klanten te waarborgen. In een nieuwbrief geven ze ondernemers tools voor het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen per branche (deels ontwikkeld met VNO-NCW, MKB Nederland en de Rijksoverheid).
Benieuwd naar deze tools? Klik hier.

 

Bericht gemeente 's-Hertogenbosch: Transferia Pettelaarpark en De Vliert tijdelijk gesloten

Het coronavirus zorgt voor een flinke afname van het aantal transferium gebruikers. Wij hebben de afgelopen twee weken de bezoekersaantallen in de gaten gehouden. Het is niet langer nodig om alle drie de transferia open te houden. Wij sluiten vanaf donderdag 26 maart transferium Pettelaarpark en De Vliert.

Lees het hele bericht.

 

Update 25 maart 2020:

Nieuwsbericht gemeente 's-Hertogenbosch: Ondersteuning voor ondernemers

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de economie te ondersteunen vanwege het coronavirus. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over een bijstand voor zelfstandigen (Bbz uitkering). Ook de gemeente heeft enkele maatregelen voor ondernemers getroffen.
Wethouder Jan Hoskam: “Het is belangrijk om elkaar in deze tijd te steunen waar mogelijk. Dit geldt zeker ook voor onze ondernemers. Het is daarom fijn om te merken dat de Rijksoverheid heel voortvarend een maatregelenpakket voor ondernemers heeft opgesteld. Vanuit de gemeente sluiten we hier bij aan en bekijken we waarmee we onze ondernemers kunnen helpen”. 

Lees het hele bericht

 

Bericht van de Rijksoverheid: Nadere concretisering maatregelen 23 maart t.a.v. evenementen en samenkomsten
Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Lees het hele bericht

 

Informatie gemeente 's-Hertogenbosch: Extra maatregelen voor ondernemers van de gemeente 's-Hertogenbosch
Ook de gemeente heeft enkele maatregelen voor ondernemers getroffen. Wilt u weten welke dit zijn? Bekijk de pagina met de gemeentelijke regelingen.

 

Update 24 maart 2020:

Bericht van de Rijksoverheid: aanvullende maatregelen 23 maart

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. 

Lees het hele bericht.

Extra maatregelen t.b.v. veiligheid in winkels
Ook zijn er door het kabinet extra maatregelen t.b.v. de veiligheid in winkels afgekondigd: winkelwagen verplicht, maximaal aantal klanten tegelijk in supermarkt. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Update 23 maart 2020:

Besluit Veiligheidsregio: de (week)markten kunnen aangepast doorgaan

Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten. Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen blijven gelden
Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet fit bent, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen. Wij gaan deze richtlijnen ook communiceren naar de bezoekers van de weekmarkt met borden o.i.d.

Wat betekent dit voor de weekmarkten in de gemeente ’s-Hertogenbosch?
De woensdagmarkt had vorige week al een aangepaste opstelling, die voldoet aan de richtlijnen. Voor de zaterdagmarkt wordt vandaag een nieuwe tekening gemaakt. Deze wordt uiterlijk woensdag toegestuurd aan de kooplieden.

Vragen?
De marktmeesters zijn buiten de marktdagen het beste bereikbaar via e-mail.

 

Update 20 maart 2020:

Bericht Gemeente 's-Hertogenbosch: Verruimen openingstijden en bevoorradingstijden supermarkten

De vraag naar producten uit supermarkten is na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) enorm gestegen. De gemeente ’s-Hertogenbosch breidt de bevoorradingstijden uit. Daarnaast geeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de ruimte om de openingstijden op zondag te verruimen. 

Bevoorraden
Supermarkten mogen per direct hun winkels bevoorraden tussen 06.00 uur en 23.00 uur. Bevoorradingsbedrijven krijgen zo meer tijd om te leveren en supermarkten om hun winkels te vullen.

Openingstijden
Ook geven we supermarkten de mogelijkheid om openingstijden op zondag te verruimen van 08.00 tot 20.00 uur. De toegestane openingstijden van maandag tot en met zaterdag (van 06.00 – 22.00 uur) passen op dit moment bij de vraag. Deze worden daarom niet uitgebreid. Supermarkten bekijken zelf of zij hun openingstijden ook willen en kunnen aanpassen voor de consument. Wij adviseren klanten om voor de openingstijden op de website van de supermarkt te kijken.

Tijdelijk
Deze verruimingen zijn voor onbepaalde tijd geldig in de gemeente ’s-Hertogenbosch en gaan per direct in.

Bbz
Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Actuele informatie hierover is te vinden op deze pagina.

 

Update 19 maart 2020:

Bericht gemeente 's-Hertogenbosch: Gemeentelijke belastingen nav Coronacrisis

Ten aanzien van gemeentelijke belastingen geldt het volgende:

 • Ondernemers kunnen een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen. Via de website of e-mail kunt u een verzoek indienen. Het verzoek moet worden onderbouwd. De ondernemers moeten inzicht verschaffen in hun huidige liquiditeitspositie en onderbouwen waarom men een betalingsregeling/uitstel van betaling wenst;
 • We gaan, net als de Rijksoverheid, tot nader order geen invorderingsrente in rekening te brengen bij betalingen na de vervaldatum;
 • Bij invorderingen, die door ons aan de deurwaarder zijn overgedragen, zijn we coulant in de invordering en gaan we geen beslag leggen;
 • Toeristenbelasting leggen we wel op. Wij heffen achteraf op aangifte per kwartaal. Minder overnachtingen leidt tot minder toeristenbelastingen en dus achteraf tot een lagere aangifte.

 

Update 16 maart 2020:

Bericht gemeente 's-Hertogenbosch: Ondernemers & corona COVID-19

Er zijn de afgelopen dagen ingrijpende maatregelen afgekondigd, die ons allemaal raken. Ondernemers in ‘s-Hertogenbosch ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het KvK-adviesteam, via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Dit is volop in beweging. Als gemeente zijn we ook aan het kijken wat we kunnen doen. Houdt u ook deze website in de gaten om te zien wat er geactualiseerd wordt. Ook wordt regelmatig de informatie op de reguliere website van de gemeente 's-Hertogenbosch geactualiseerd.

Algemene maatregelen

1. Deeltijd WW, Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor op het ondernemersplein op de website van de KvK.

2. Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

3. Financiële ondersteuning
Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Bbz is er onder anderen voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen, bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Informatie hierover is te vinden op deze pagina.

4. (Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers, die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. 

Vereisten verzoek uitstel van betaling:
A. Het verzoek voor uitstel van betaling moet schriftelijk worden onderbouwd. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stop;
B. De gebruikelijke vereisten voor uitstel van betaling blijven in principe gelden (maximaal 12 maanden en zekerheid zijn de belangrijkste). Verwachting is dat deze vereisten soepel worden toegepast, net als bij de vorige crisismaatregelen;
C. Bij toekenning zal de Belastingdienst de invordering stoppen, dit kan door drukte enkele weken duren;
D. De beoordeling of uw verzoek terecht was zal achteraf plaatsvinden.
Ons advies is, dat u dit standaard formulier van de Belastingdienst gebruikt: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_betalingsreg_betaling_ondernemers_ov1352o19fol.pdf .

Uit de verklaring moet het volgende blijken:

 • Aard van de betalingsproblemen;
 • Haalbaarheid van inlopen in de toekomst;
 • Aantonen dat de betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan (zoals corona gevolgen bij u of uw klanten) en dat dit niet behoort tot het normale bedrijfsrisico;
 • Wellicht ook melden dat arbeidsduurverkorting is aangevraagd;
 • Dit formulier naar uw eigen eenheid sturen en naar de Belastingdienst in Heerlen (Postbus 10 te 6400 AC Heerlen). Dan loopt de aanvraag sneller.

Wat kan de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor u doen?
Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch kijkt wat zij kan doen. In elk geval zullen facturen aan de gemeente met voorrang worden betaald. We inventariseren vanuit het team Economie hoe het gaat met het Bossche bedrijfsleven. Over de verdere inzet van de gemeente volgt nadere informatie. Heb je een goed idee? Of andere informatie die je wilt delen? Dat kun je dit melden via e-mail. Houd verder deze pagina in de gaten en breng hem onder de aandacht van je netwerk.