Aanvraagmogelijkheid extra terrasruimte horeca in 2021

De gemeente wil net als in 2020 extra ruimte bieden aan de horeca. Dit gaan we doen door vanaf 15 maart 2021 tot 31 oktober 2021 extra terrasruimte te bieden in de openbare ruimte. U kunt hiervoor een aanvraag indienen, zie hierna voor meer informatie. In 2021 gaan we werken met een tijdelijke terrasvergunning, we werken dus niet meer met toestemmingsformulieren en gedoogbesluiten.

Tot heropening horeca

Met deze mogelijkheid voor extra terrassen kijken we vast vooruit naar de hopelijk snelle heropening van de horeca. Om zo snel mogelijk te kunnen heropenen is het belangrijk dat iedereen de regels nog goed in acht neemt. Dit betekent dat de horeca alleen geopend is voor afhaal. Consumptie ter plekke is niet toegestaan, zowel binnen als op het terras. Buiten bereiden is eveneens niet toegestaan en dit geldt ook voor bedienen. We vragen met klem alle ondernemers hier scherp in te blijven.

Aanvraag indienen voor extra terrasruimte

U kunt een aanvraag indienen via het invullen van het aanvraagformulier in deze link. Alleen aanvragen door middel van dit formulier en voorzien van de alle gevraagde informatie (deze toevoegen in bijlagen) worden in behandeling genomen. In dit bericht vertellen we u meer over de randvoorwaarden en de informatie die u moet aanleveren.  Voeg altijd de gevraagde bijlagen (tekeningen) toe waaruit blijkt op welke wijze u invulling geeft aan uw terrasaanvraag. Zo willen we bijvoorbeeld zien of uw terrasopstelling coronaproof is en of er voldoende ruimte is voor voetgangers etc.  Er is geen einddatum, maar als u zo snel mogelijk open wilt (uiteraard alleen zodra dat kan) met extra terrasruimte, doet u uw aanvraag dan voor 15 februari2021. Ons steven is erop gericht u van een antwoord te voorzien voordat de horeca weer open mag. Voor aanvragen op nieuwe locaties kan dit wat langer duren. Tijdelijke terrasvergunningen worden afgegeven voor de periode tot en met 31 oktober 2021.

Algemene overwegingen

De gemeente wil beginnen met een open speelveld. Er zijn horecaondernemers die in de zomer van 2020 relatief goed hebben kunnen draaien met extra (terras)ruimte. Helaas waren er ook ondernemers die geen extra ruimte hadden. Ook in 2021 zal niet overal extra ruimte mogelijk zijn. Smallere straten lenen zich meestal niet voor extra terrasruimte. We roepen ondernemers daarom op de handen ineen te slaan en elkaar collegiaal te helpen waar dat kan.

De beleidsregels die van toepassing zijn op de extra terrasruimte in 2021 zijn vandaag door het College van B&W vastgesteld. Leest u deze hier door. U kunt geen enkel recht ontlenen aan evt. toegestane extra terrasruimte in het jaar 2020. De gemeente beziet aanvragen in relatie tot de totale behoefte vanuit alle functies, dus ook retail, events, cultuur. Veiligheid en corona-richtlijnen voor de ondernemer, de bewoner en de bezoeker van de stad staat steeds voorop

Belangrijke punten
 • Extra ruimte voor de terrassen geldt van 15 maart 2021 (of later als de horeca pas later open mag) tot en met 31 oktober 2021 (= laatste dag van de herfstvakantie).
 • U moet het extra terras opruimen uiterlijk in de week na 31 oktober 2021. De  terrassen moeten uiterlijk op 5 november 2021 zijn weggehaald. Let op: deze week mag u dus het tijdelijk terras niet meer exploiteren. U moet de openbare ruimte weer opleveren in dezelfde staat als toen deze aan u ter beschikking werd gesteld.
 • We gaan er vanuit dat zodra de horeca weer open kan dit nog zal zijn met beperkingen, zoals de 1,5 m afstandsregel
 • We gaan weer uit van samenwerking! Is uw terras gelegen in een cluster van horecazaken, stem dan altijd uw aanvraag af met directe collega-ondernemers en zorg voor een samenhangende en logische ruimtevraag. Bent u horecaondernemer op een plek waar extra terrasruimte niet mogelijk is, probeer dan de handen ineen te slaan met ondernemers die wel ruimte beschikbaar hebben. Bent u een ondernemer met relatief veel (potentiele) ruimte, denkt u er dan aan de samenwerking met een andere ondernemer met minder kansen aan te gaan. Samen Zijn Wij Den Bosch! 
 • Collectieve aanvragen in een cluster zijn vereist als meer ondernemers meedoen. In geval van een vergroting van bestaande terrassen wordt wel aan alle aanvragers een individuele vergunning verleend.
 • Er zijn twee opties. Navolgend leest u wat u afhankelijk van de optie, moet aanleveren.

1. Vergroting van een bestaand terras, bij de eigen zaak, indien dat kan

 • Criteria zijn onder meer; voldoende loopruimte voor voetgangers, bewoners moeten te allen tijde hun woning kunnen op 1,5 m kunnen bereiken etc. Ook andere ruimtevragers zijn een criterium, zoals de warenmarkt, etalages van winkels, etc
 • U moet een plattegrond indienen waarop de locatie en de afmetingen van het terras staat en die is voorzien van het aantal tafels en stoelen. Waar ruimte geen belemmering is, is ‘behoud van het aantal stoelen’ uitgangspunt (t.o.v. de normale situatie)
 • Indien gelegen in een cluster (zoals Markt, Parade, Korte Putstraat, Kerkstraat, Uilenburg, Torenstraat, Hinthamerstraat rond Sint Jan, Driesprong): individuele aanvragers moeten dit collectief afstemmen in hun individuele  aanvraag aangeven hoe de afstemming (bijvoorbeeld breedte, diepte en etc. er uit ziet). Op de plattegrond tekent u alle ondernemingen in zodat we zien welke ondernemingen in uw collectief meedoen. U maakt dus samen met de betrokken andere ondernemers één tekening, die bij elke aanvraag wordt toegevoegd. Voor horeca-ondernemers in smalle straten geldt ook dat, zo er al ruimte is voor extra terrasruimte, deze vooral gevonden kan worden door afstemming met de collega’s.
 • Voor de Markt,  Parade en Driesprong Rosmalen wordt het voorbehoud gemaakt dat zij gedurende bepaalde tijdvakken het terras moeten opruimen bij (sommige) evenementen, i.e.g. Kermis, Boulevard. Hierop is nu, ook vanwege de onzekerheid over wat er wanneer kan op het gebied van evenementen, niets concreets te zeggen. We gaan er vanuit dat we t.z.t. in overleg met elkaar tot een voor alle partijen werkbare oplossing kunnen komen. Het impliceert wel dat u rekening moet houden met het tijdelijk opbreken van een extra terras en dat dit terstond mogelijk moet zijn.

2. Terrasruimte op nieuwe locaties

 • In enige mate kan medewerking worden verleend aan extra terrassen op ‘nieuwe locaties’, voor de gehele periode. Nieuwe locaties zijn locaties waaraan nu geen horeca is gelegen en geen terrassen aanwezig zijn.
 • U moet een plattegrond indienen waarop de locatie en de afmetingen van het terras staat en die is voorzien van het aantal tafels en stoelen. Tevens moet op aangegeven worden welke ondernemers meedoen in het collectief.
 • Maximaal aantal stoelen per locatie is 250, maar per locatie wordt getoetst of dit ook kan qua ruimtelijke impact
 • Circa de helft van de capaciteit moet ingevuld worden door ondernemers die bij hun zaak geen ruimte hebben voor terrasuitbreidingen. Collectiefvorming dus!
 • Passende locaties of concepten die nieuw zijn t.o.v. 2020 zijn gewenst om het verrassingseffect voor de bezoeker en bewoner te vergroten​.
 • Bedenk dat er ook andere ruimtevragers zijn waaraan openbare ruimte is (of kan worden) vergund, zoals de warenmarkt, standplaatsen, overige vergunningen. En dat de anderhalve meter loopruimte, eenrichtingsverkeer, etc. ook extra ruimte vergen. In principe is op veel locaties hooguit een vergelijkbare ruimte mogelijk als in de periode 1 juni tot 15 oktober 2020 is mogelijk gemaakt.
 • De in de afgelopen periode verkregen posities met extra terrassen of De Bossche Zomer 2020 zijn geen verworven recht. We creëren een nieuw open speelveld waarbij de ervaring van de zomer 2020 is dat juist de verrassing (nieuwe terrassen op nieuwe plekken) goed heeft gewerkt.
 • Aan alle terrasaanvragen dient een door onze gemeente afgegeven Dhw- en/of exploitatievergunning te zijn gekoppeld die is afgegeven door de gemeente ’s-Hertogenbosch. De tijdelijke terrasvergunning moet door deze ondernemer worden geëxploiteerd. Deze ondernemer mag samenwerkingen aangaan met anderen (ook niet horecaondernemers).
 • Overkappingen en beschuttingen aan een of meerdere zijden zijn niet toegestaan.
 • Terrasverwarmers op de extra terrasruimte zijn niet toegestaan.
 • Versterkt geluid op de extra terrasruimte is niet toegestaan.
 • De terrastijden van het tijdelijk terras komen overeen met de bestaande regels van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 en eventueel opgelegde beperkingen in de reeds verkregen terrasvergunning.
 • De Wet tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) en de bijbehorende Ministeriële regelingen krijgen altijd voorrang en blijven gelden. Houdt er rekening mee dat deze regels tussentijds kunnen veranderen.
Bossche Zomer 2021

In de juli en augustus 2021 vindt mogelijk ook een Bossche Zomer 2021 plaats. In die periode willen we alle initiatiefnemers tevens extra ruimte bieden, dus aanvullend op de geboden mogelijkheden voor de hele periode tot 31 oktober 2021. Ook voor u als horecaondernemer wordt het waarschijnlijk mogelijk om een Bossche Zomer initiatief in te dienen. Meer informatie en criteria zoals passendheid bij een eventueel concept volgen later.

Verder belangrijk
 • Tijdelijke terrasvergunningen kunnen worden verleend van 15 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021.
 • We vragen u aan te geven of u deze gehele periode of slechts een gedeelte daarvan het terras denkt te exploiteren, in het laatste geval graag aangeven welke periode.
 • Tijdelijke terrasvergunningen kunnen niet worden omgezet naar een permanente terrasvergunning.
 • De aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning wordt gepubliceerd wanneer het extra terras ervoor zorgt dat er meer tafels en stoelen ontstaan dan normaal en/of wanneer het woon- en leefklimaat mogelijk negatief wordt beïnvloed .
 • Voor de tijdelijke terrasvergunningen voor extra terrasruimte zijn leges verschuldigd maar deze worden in dit geval niet geïnd.
 • Voor de extra terrasruimte is geen precario verschuldigd.
 • Aan een tijdelijke terrasvergunning kunnen GEEN rechten worden ontleend voor de toekomst.